Khamis, 25 Jun 2015

BJP120 - JAPANESE LANGUAGE

Today I would like to share the dialogue that I made for BJP130 During my diploma. Kalau salah, maafkan saya. 

KAIWA 1


Fairuz             :           Hazwan-san! Hazwan-san! Konnichiwa.
                                    Hazwan! Hazwan! Good afternoon.

Hazwan         :           Konnichiwa.
                                    Good afternoon.

Fairuz             :           Dozo okake kudasai.
                                    Please sit down.

Hazwan         :           Domo arigato gozaimasu.
                                    Thank you very much.

Akmar             :           Irasshaimase. Sumimasen. Nani o nomimasu ka.
                                    Welcome. Excuse me. What do you want to drink?

Fairuz             :           Kohi o nomimasu. Anata wa?
                                    Coffee. How about you?

Hazwan         :           Nani mo nomimasen.
                                    I don’t want to drink.

Akmar             :           Chotto matte kudasai.
                                    Please wait for a while.

Fairuz             :           Hazwan-san, kino nani o shimashita ka.
                                    What did you do yesterday, Hazwan?

Hazwan         :           Tenisu-kōto de tenisu o shimashita.
                                    I played tennis at the tennis court.

Fairuz             :           Anata wa supo-tsu o shimasu ka.
                                    Do you play sports?

Hazwan         :           Hai, tenisu mo suru shi, gorufu mo shimasu.
                                    Yes, I play tennis and golf.

Fairuz             :           Dare to tenisu o shimashita ka.
                                    With whom you played tennis?

Hazwan         :           Tomodachi to shimashita.
                                    With friend.


Fairuz             :           Ashita hima desu ka.
                                    Are you free tomorrow?

Hazwan         :           Sumimasen ga ashita chotto tsugo ga warui desu.
                                    Excuse me tomorrow I’m not available.

Fairuz             :           Asatte ishho ni tenisu o shimasen ka
                                    Let’s play tennis a day after tomorrow?

Hazwan         :           Ee, so shimasho.
                                    Ok, let’s go.

Fairuz             :           Watashi wa UiTM no tenisu-koto de anata o sansho shite
                                    kudasai. Nan-ji ni ikimasu ka.
                                    I see you at UiTM’s tennis court. What time?

Hazwan         :           Tenisu-koto depato wa ju-ji kara desu. Ku-ji ni ikimasu.
                                    Isoide kudasai. Jugyo ga hajima rimasu yo.
                                    The tennis court opens from 10 o’clock. We go at 9 o’clock.                                         Hury up. Class is starting.

Fairuz             :           Hai, ima ikimasu. Aa, demo rouka wa hashiranaide kudasai.
                                    Okay, coming now. Oh, but please don’t run at the corridor.
KAIWA 2


Hidayah         :           Akmar-san! Akmar-san! Marzuina-san ga mada kimasen.
                                    Marzuina-san wa doko e ikimasu ka.
                                    Akmar! Akmar! Marzuina has not come yet. Where does she
                                    go?

Akmar             :           So desu ka. Watashi yori saki ni, uchi o deta hazu desu ga.
                                    Is it? She came out earlier than me, she should have gone
                                    out.

Hidayah         :           Mō tanjōbi no purezento o moraimashita ka
                                    Already received you birthday present?

Akmar             :           Hai, Mo Fairuz-san wa shidi o moraimashita.
                                    Yes, Fairuz gave CD.

Hidayah         :           Hoka ni wa?
                                    Any other?

Akmar             :           Sensei ga, hana o kudasaimashita. Sono hana wa totemo
                                    kirei desu. Soshite, takai desu.
                                    I got flowers from the teacher. That flower is very beautiful
                                    And expensive.

Marzuina       :           Anata ni o tanjobi omedeto, Akmar-san!
                                    Happy birthday to you, Akmar!

Akmar             :           Domo arigato gozaimasu
                                    Thank you very much.

Marzuina       :           Dare ga tanjobi ni sensei ni hana o moraimashita ka.
                                    Who received flower from teacher for birthday?

Hidayah         :           Akmar-san ga moraimashita.
                                    Akmar received present from friend.

Marzuina       :           Tanjouiwai wa do deshita ka.
                                    How was your birthday celebration?

Akmar             :           Nigiyaka deshita.
                                    It was lively.

Marzuina       :           Anata no hana wa nanban moraimashita ka.
                                    How many flowers did you received?
Akmar             :           Juppon o moraimashita. Ja, shitsurei shimasu. Watashi wa
                                    uchi e kaerimasu. Osakini. Ki o tsukete kudasai.
                                    Ten stems. Alright, please excuse me. I want to go home.
                                    I’m going first.Please take care.

Hidayah &     :           Anata mo. Sayonara.
Marzuina                   You too. Bye.
KAIWA 3


Hidayah         :           Mazura-san, o-genki desu ka.
                                    How are you Mazura?

Mazura           :           Moshi moshi, Hidayah-san. Genki desu.
                                    Hello, Hidayah. I am fine.

Hidayah         :           Eiga no kippu ga arimasu. Anata wa ashita KLCC de eiga o
mimasu ka.
I have movie ticket. Do you want to watch movie at KLCC
tomorrow?

Mazura           :           Hai, eiga o mimasu. Chotto hayame ni itte naranda ho ga ii
                                    yo.
                                    Yes, I do. It’s better for us to queue up earlier.

Hidayah         :           So ne. Ashita 8 jihan made ni shinema e ikitai desu ga, nanji
                                    No densha ni noru ii desho ka.
                                    I agree. I would like to reach cinema at 8.30, what time of the
                                    Train should I take?

Mazura           :           7 ji 45 fun no de maniau hazu desu. Shinema wa doko ni
arimasu ka.
You should be on time by taking the 7.45 train. Where is the cinema?

Hidayah         :           Shinema wa KLCC no naka ni arimasu.
                                    The cinema inside KLCC.

Marzuina       :           Sumimasen yukkuri itte kudasai.
                                    Excuse me, can you please speak slowly?

Mazura           :           Nani o shimasu ka.
What do you do?

Marzuina       :           Nihongo no benkyo o shimasu.
                                    I study Japanese Language.

Mazura           :           Nan-ji goro kara benkyo o shimasu ka.
                                    What time do you start studying?

Marzuina       :           2 ji goro kara desu.
                                    I start around 2 o’clock.

Hidayah         :           Kono Nihongo no hon wa ikura desu ka.
                                    How much is this book?

Marzuina       :           Kono Nihongo wa issatsu go-ringgito desu.
                                    This book is RM5 each.

Mazura           :           Kono Nihongo no hon wa doko ni arimasu ka. Shoten ni hon
                                    mo arimasen.
                                    Where do you find this Japanese Language’s book? The
                                    bookshop hasn’t have the book.

Marzuina       :           Hon wa KLCC no shoten ni arimasu.
                                    KLCC’s bookshop has the book.

Mazura           :           Ja, Nihongo no benkyo wa do desu ka.
                                    Well, how do you find the Japanese Language?

Marzuina       :           Iie, Nihongo no benkyo wa amari muzukashikunai desu ga,
                                    Omoshiroi desu. Watashi wa Nihongo ga suki desu.
                                    Sumimasen, shaken wa raigetsu desu. Kyo benkyo o
                                    shimasu.
                                    No, Japanese Language is not difficult but interesting. I like
                                    Japanese Language. Excuse me, next month is exam. I
                                    want to study now.
Weight Loss Center - Your Online Weight Loss Support Group